نظارت و مشاوره


از دیگر خدمات شرکت راهبران شماران سيستم مشاوره در خصوص بخش‌هاي گوناگون نرم‌افزار و فرآيندهاي سازمان مشتری است. اين خدمات شامل موارد زير است:

  • مشاوره بر اساس نيازها و درخواست‌هاي مطرح شده از طرف مشتری
  • مشاوره به منظور تهيه ترازها و صورت‌هاي مالي
  • طراحي کدينگ حساب‌ها، اموال، انبار و ...
  • بررسي اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار
  • شناسايي و ريشه‌يابي علل بروز عدم انطباق‌ها و ارايه راهکارهاي مناسب به منظور رفع آنها
  • بررسي فرآيندهاي سازمان و ارایه پيشنهادات به منظور بهبود فرآيندها
  • طراحي فرآيندهای جدید و فلوچارت گردش کار
  • نظارت بر کارکرد نرم‌افزار (ورود، کنترل صحت و دقت اطلاعات، گزارشات خروجي)