این فرم با هدف ارتفا در کیفیت برگزاری دوره های آموزشی تدوین گردیده است. خواهشنمد است با تکمیل دقیق آن ما را در جهت بهبود آموزش های آتی یاری کنید.
محتوا ی مطالب
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ارزیابی عملکرد مدرس
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کیفیت امکانات آموزشی
Invalid Input
Invalid Input
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
Invalid Input