مشاوره

 

از دیگر خدمات شرکت راهبران شماران سیستم مشاوره در خصوص بخش های گوناگون نرم افزار است . این خدمات شامل موارد زیر است :
مشاوره براساس نیازها و درخواست های مطرح شده
مشاوره به منظور تهیه ترازها و صورت های مالی 
طراحی شامل کدینگ حساب ها، اموال و انبار
نظارت بر کارکرد نرم افزار ( ورود ، کنترل صحت و دقت اطلاعات، گزارشات خروجی )