راهکار شرکت‌های پیمانکاری

پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌شان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان دارند بدین خاطر مدیریت پروژه‌ها همواره مشکل‌تر از امور جاری سازمان است و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف و متغیر کار است.با استفاده از این اطلاعات در طی چند دوره و اجرا در چند پروژه، دانش سازمانی ایجاد می‌شود. نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های پیمانکاری شماران سیستم از مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد. نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم به ابزاری قدرتمند برای گردآوری، پردازش و پالایش داده‌های خام پروژه و ایجاد اطلاعات پایه‌ای و تحلیل‌شده‌ مورد نیاز مدیران تبدیل شده است.
ویژگی‌ها:
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم مدیریت کلیه امور مربوط به قراردادها اعم از جمع‌آوری اطلاعات، پیگیری وضعیت قراردادها و سایر
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم مدیریت کلیه امور مربوط به صورت وضعیت‌ها مانند وضعیت اجرایی، دریافت و پرداخت‌ها به صورت یکپارچه با خزانه‌داری و سایر نرم افزار ها
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم مدیریت منابع مورد استفاده در پروژه‌ها اعم از منابع انسانی، تأمین مواد و مصالح و سایر عوامل موثر در پروژه
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم مدیریت امور مربوطه به پیمانکاران اعم از ثبت و نگهداری سوابق و اطلاعات، میزان طلب و بدهی و سایر
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم ارتباط امور مربوط به پروژه‌ها با سایر نرم افزار ها اعم از انبار، خزانه داری، حسابداری، حقوق و دستمزد، ارزیابی پیمانکاران و سایر به صورت لحظه‌ای
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم ارائه گزارشات تفصیلی مربوط به کلیه بخش‌های طراحی، تأمین و ساخت و امکان ساخت گزارش‌های خاص توسط مشتری
• نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم بهره‌گیری از هوش تجاری و داشبورد مدیریت برای کنترل لحظه ای هر پیمان
امکانات

 •  ثبت پروژه بصورت گروه و زیر گروه
 •  کنترل قرار داد کارفرمایی و پیمانکاری
 •  امکان تعریف کارگاه و شعبه تامین اجتماعی متفاوت و ارتباط با قرار داد کارفرمایی و پیمانکاری
 •  امکان کانورت فهرست بهای دوره ای
 •  ثبت مراحل و فعالیت‌‎های پروژه
 •  تخصیص منابع به پروژه
 •  ثبت درصد پیشرفت هر پروژه
 •  ثبت برنامه کاری بر اساس مرکز کاری و پرسنل
 •  ثبت کارکرد روزانه پرسنل بر اساس مرکز و شیفت
 •  ثبت علل تأخیر فعالیت‌ها
 •  ثبت و کنترل تعهدات کارگاهی تا تسویه نهایی تعهدات
 •  ثبت و کنترل مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به تفکیک قرار دادها
 •  امکان ثبت و پیگیری صورت وضعیت دریافتی از پیمانکار و کارفرما

گزارشات

 •  گزارش مانده صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما به تفکیک پروژه
 •  گزارش صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما
 •  گزارش مانده وضعیت تعهدات کارگاه
 •  گزارش کارکرد نیروی انسانی طی دوره
 •  گزارش تنخواه‌گردان کارگاهی
 •  گزارشات تفصیلی مربوط به کلیه بخش‌های طراحی، تأمین و ساخت