شماران در دوازدهیمن همایش انجمن حسابداری ایران - آذر 94