نرم افزار بهای تمام شده

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارشات حسابداري بهای تمام شده اتكا مي‌نمايند. نرم‌افزار بهای تمام شده شماران بر مبنای ثبت عملیات واقعی تولید, اطلاعات را پردازش می‌نماید. این نرم‌افزار برای شرکت‌های تولیدی و صنعتی که محصولات آنها به‌صورت مرحله‌ای، سفارش کار یا محصولات فرعی (روش برگشتی) تولید می‌شوند قابلیت اجرا دارد. نرم‌افزار بهای تمام شده شماران قادر است علاوه بر بهای تمام شده محصولات، بهای تمام شده کالاهای نیم‌ساخته را نیز به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار در پایان هر ماه‌ محاسبه و گزارش نماید. گزارشات بهای تمام شده بدون کوچکترین مغایرتی با گزارشات حسابداری، فروش و انبار مطابقت دارد. این گزارشات به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش دایمی ثبت موجودی‌ها ارایه می‌گردد.

 امکانات

 امکان تعریف مراکز هزینه با درج مبانی تسهیم (نرم افزار بهای تمام شده)

 • محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به‌تفکیک ماه و سال
 • محاسبه بهای تمام شده به‌تفکیک ماه و صدور سند حسابداری
 • امکان ثبت و کنترل ضایعات عادی و غیر عادی(نرم افزار بهای تمام شده)
 • امکان ثبت و کنترل توقفات

 گزارشات

 مواد مصرفی به‌تفکیک مراکز هزینه، پیمانکار و محصول(نرم افزار بهای تمام شده)

 • گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 • گزارش سربار واقعی به‌تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 • گزارش بهای محصول در مراکز(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش بهای تمام شده محصولات به‌تفکیک مرکز هزینه و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره کاری
 • گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به‌تفکیک مرکز هزینه(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش عملکرد بهای تمام شده کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 • گزارش انحراف از استاندارد به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف بهای تمام شده(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 • گزارش تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر دوایر خدماتی و تولیدی
 • گزارش نرخ جذب ر اساس کارکرد واقعی(نرم افزار بهای تمام شده)
 • گزارش انحراف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 • گزارش انحراف به تفکیک زمان تولید(نرم افزار بهای تمام شده)

نرم افزار بهای تمام شده

حسابداري نرم افزار بهای تمام شده در يک بنگاه اقتصادي با توليد اطلاعات مرتبط به هزينه هاي براي مقاصد مختلف از جمله تعيين بهاي تمام شده محصولات توليد شده جهت تهيه صورت هاي مالي و مقاصد مالياتي آغاز و به ارزيابي عملکرد مديريت قسمت ها و بخشهاي مختلف گسترده گرديده و تا پيش بيني هزينه ها و درآمد ها در جهت پشتيباني از تصميم گيران ادامه مي يابد.

سيستم بهاي تمام شده امکان کنترل فعاليتها و هزينه ها را براي مسئولين يک بنگاه اقتصادي فراهم آورده و آنها را در استفاده بهينه امکانات موجود و بهبود بخشيدن وضعيت جاري بنگاه اقتصادي و پيش بيني دقيق تر فعاليتهاي اتي ياري مي نمايد.

سيستم بهاي تمام شده بعنوان يک جزء از سيستم يکپارچه براي اين امر مهم طراحي گرديده است.

امکانات سیستم نرم افزار بهای تمام شده:
 • قابليت گرداوري ، انباشت و تخصيص هزينه ها بر اساس دو روش هزينه يابي سفارش کار و هزينه يابي مرحله اي با توجه به نوع فعاليت سازمان (نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت هزينه يابي بر اساس اطلاعات واقعي يا استاندارد
 • رويکرد جذب هزينه ها به روشهاي هزينه يابي جذفي و هزينه يابي متغير (مستقيم يا نهايي)
 • قابليت تعيين و تحليل انحرافات لز لستاندارد و تجزيه آن به روش هاي دو انحرافي (انحراف نرخ و انحراف کارايي) ، سه انحرافي (انحراف بودجه ، انحراف کارايي و انحراف حجم) و چهار انحرافي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تعريف دوره هاي محاسباتي مختلف در يک سال مالي
 • قابليت تقسيم مراکز توليدي به ايستگاه هاي کاري مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي خريد خدمات توليدي
 • قابليت محاسبه قيمت تمام شده کالاي فروش خدمات توليدي
 • قابليت محاسبه قيمت تمتام شده يک محصول يا کالا با فرمول هاي مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده يک محصول يا کالا بر اساس مباني استاندارد
 • -قابليت محاسبه قيمت تمام شده يک محصول نيمه ساخته يا محصول در يک ايستگاه کاري
 • قابليت تعيين ميزان درصد عوامل هزينه مراکز توليدي به هر ايستگاه کاري(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي
 • قابليت گزارش نقطه سر به سر توليد محصولات و محاسبه حاشيه فروش
 • قابليت محاسبه هزينه ها و قيمت تمام شده در دوره هاي مختلف(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت پيش بيني قيمت تمام شده
 • قابليت گزارش قيمت تمام شده محصولات به تفکيک مواد ، دستمزد و سربار توليد
 • قابليت گزارش توليدات به صورت تعدادي و ريالي(نرم افزار بهای تمام شده)
 • قابليت گزارش ضايعات بصورت تعدادي و ريالي
 • قابليت گزارش مصرف مواد استاندارد و واقعي
 • قابليت گزارش انحراف مصرف مواد براي محصول و مرکز توليدي(نرم افزار بهای تمام شده)