درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی حاصل از انحصارات، مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به‌موجب قانون برای مصرف و یا مصارف خاص در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده است. نرم‌افزار درآمد شماران قادر است، درآمدهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین درآمدهای مصارف خاص را که تحت عنوان قانون بودجه کل کشور ابلاغ می‌گردد، مدیریت ‌نماید.