جشن پایان سال 97 شرکت شماران سیستم
چاپ کردن این صفحه

جشن پایان سال 97 شرکت شماران سیستم

جشن پایان سال 97 شرکت شماران سیستم و شرکت راهبران شماران سیستم در دریاچه لفور برگزار شد.