تولید

+ ساختار محصول

مواد تشکیل‌دهنده و ساعت کار صرف شده، ‏ برای تولید محصولات یا نیم ساخته‏ ها‏ از کاربردهای تولید است. تعریف استانداردهای مواد و زمان، ثبت عملکرد تولید را تسریع می‏کند. از طریق مقایسه میزان مصرف مواد و زمان‏ها‏ی‏ ‏استاندارد و عملیات واقعی تولید کنترل‌های موردنظر مدیریت‏ ‏فراهم می شود.

+ امکانات

+ تولید

شناسایی محصولات و نیم ساخته ‏ها‏ و انتقال آنها به انبارها و شناسایی مواد و نیروی کار مصرف شده، زیرساخت گزارش‏ها‏ی متنوع تولید و بهای تمام‌شده بوده که برای مدیریت سازمان جذاب است. با رسید محصولات، ‏ علاوه بر تسریع در فرآیند فروش، ‏ در پایان هر ماه گزارش‏ها‏ی تولید بر مبنای واقعی ثبت می شود.

+ امکانات

+ تولید کالا برای کارفرما

بخشی از فعالیت‌های عملیاتی به تولید برای کارفرمایان اختصاص داده می‌شود که پیگیری عملیات و فعالیت‌های آن برای مدیران اهمیت دارد. در نرم ‏افزار تولید برای کارفرما، با دریافت مواد و تبدیل آن به محصول زمینه محاسبه بهای تمام‌شده خدمات تولیدی فراهم می گردد.

+ امکانات