مدیریت

+ بهای تمام شده

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، ‏ به گزارش‏ها‏ی حسابداري بهای تمام‌شده اتكا می‌کنند. نرم‏افزار بهای تمام‌شده برنا بهای تمام‌شده محصولات، ‏ نیم¬ساخته را به تفکیک مواد، ‏ دستمزد و سربار در پایان هر ماه‌ محاسبه و گزارش می‏کند این گزارش¬ها به‌طور کامل با صورت عملکرد قابل تطبیق است.‏ ‏

+ امکانات

+برآورد بهای تمام شده

نرم‏ افزار برآورد بهای تمام‌شده محصولاتی که هنوز تولید آن‌ها آغاز نشده و در مرحله سفارش هستند را محاسبه می‏کند. با استفاده از نرم‏افزار برنا با توجه به تغییرات در مواد دستمزد و سربار، ‏‏ ‏بهای فروش مناسب محاسبه و سود محصولات قابل پیش‌بینی خواهد بود‏ ‏.

+ امکانات

+ پیگیری فرآیند ها

پیگیری فرآیندها با نگاهی یکپارچه و فرایندی به موضوعات سازمان می‏پردازد. به طور مثال در فرایند فروش، ‏ اطلاعات را از هنگام ثبت سفارش مشتریان تا تحویل کالا و صدور فاکتور فروش پیگیری و گزارش آن در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. نظارت بر فرایندهای سازمانی از ویژگی‏ها‏ی این نرم‏افزار محسوب می‏شود.

+ امکانات

+ گزارش ساز

بسیاری از سازمان‌ها برای اتخاذ تصمیم به گزارش‏ها‏ی خاص نیاز دارند. نرم‏افزار گزارش ساز برنا امکان ایجاد و ساخت گزارش را به شیوه دلخواه در اختیار سازمان‌ها‏ ‏قرار می‌دهد.‏ ارائه گزارش¬های اختصاصی به همراه‏ ‏نمودار از قابلیت‌های این نرم‏افزار است.

+ امکانات

+ داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریت نرم‏افزاری است که با تعریف شاخص‏ها‏ی کلیدی، ‏ گزارش‏ها‏ را‏ ‏به‌صورت گرافیکی و تحلیلی ارائه می‏کند. در این نرم‏افزار مدیران با نگاهی گذرا، ‏ آمار ارزشمندی از فعالیت‏ها‏ی سازمان را به صورت داشبورد مدیریتی مشاهده می‏کنند.‏ این نرم‏افزار بستر مناسبی برای تصمیم سازی مدیران است.‏

+ امکانات