...

ثبت نام در آکادمی شماران

فرم ثبت نام

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایید

* نام و نام خانوادگی:
* زمینه فعالیت:
* نام سازمان محل کار:
* تلفن همراه :
محل سکونت :
کارگاه و یا وبینار مورد نظر خود را انتخاب نمایید:
با کدام یک از محصولات شماران آشنا هستید؟
آیا تجربه استفاده از نرم افزارهای شماران را داشته اید؟
پیشنهاد برگزاری چه دوره ای را دارید؟
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.