نرم افزار حسابداری تحت وب

نرم افزار حسابداری تحت وب

برای مدیریت صحیح یک نهاد استفاده از اطلاعات حسابداری ضروری است. هنگامی که تعداد معاملات و کاربران اطلاعات حسابداری محدود بود، می توانست به صورت دستی مدیریت شود، و معاملات و عملیات با سختی های فراوان بر روی کوهی از کاغذها ثبت، نگهداری و مدیریت می شد. اما با گذشت زمان و افزایش گستره کسب و کار، سازمان ها را مجبور کردکه سیستم دستی حسابداری را به روش های مدرن استفاده از نرم افزار برای مدیریت حسابداری جایگزین کنند .
فن حسابداری ویادگیری روش های نگهداری و اطلاعات مالی در تاریخ وقایع اقتصادی، سابقه بسیار زیادی دارد . حسابداری به تدریج و متناسب با پیچیدگی فعالیتهای اقتصاد ملی و بین لمللی سیر تکاملی را طی می کندبه طوری که در آستانه قرن بیست و یکم سیستم های جاری نیازمند نظم جدیدی برای تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران تصمیم گیر است .کاربرد روش های حسابداری در جوامع مختلف متناسب با رشد اقتصادی جامعه بوده و استفاده صحیح و به موقع از اطلاعات مستلزم استقرار سیستم حسابداری مناسب و ارتباط صحیح بین واحد های مختلف موسسه با سیستم حسابداری است.

وظیفه سیستم حسابداری:
وظیفه سیستم حسابداری عبارت است از سیستم پردازش اطلاعات آن دسته از مستندات مربوط به وقایع و فعالیت های موسسه که دارای ماهیت اقتصادی و مالی هستند. برای این منظور سیستم حسابداری پس از جمع آوری، ثبت و طبقه بندی، گزارشاتی را برای تصمیم گیری استفاده کنندگان داخل و خارج موسسه فراهم می آورد. استفاده کنندگان داخلی سیستم، سطوح مختلف مدیریت هستند که برای انجام وظایف جاری و تصمیم گیری و کنترل عملیات تحت نظارتشان از آن استفاده می کنند
گزارشات سیستم حسابداری دو هدف را دنبال می کنند : یکی کنترل عملیات، دیگری ارزشیابی فعالیتهاو در نتیجه انتخاب استراتژی مناسب برای سازما نها را در بر دارد. گزارشات مالی از نظر تهیه به دو گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی می شوند: گزارشات طی دوره مالی ،گزارشات پایان دوره مالی.. گزارشات طی دوره در کنترل عملیات و تصمیم گیری بکار می روند .مانند کنترل هزینه ها و وضعیت نقد ینگی ،گزارشات پایان دوره جهت ارزیابی سازمان و اتخاذ تصمیمات استراتریک بکارمی روند. به طو مثال گزارشات سود و زیان و ترازنامه از این موارد است.
با توجه به اینکه واحد مالی و حسابداری قلب تپنده هر سازمان است ،استفاده از تکنولوژی ها سریعا در این واحد در سازمانها و کسب و کارهای داخلی افزایش یافت.به طوری که نخستین نرم افزارهای تولید شده در کشور نرم افزارهای مالی و حسابداری بود که تحت سیستم عامل MS-DOS وارد بازار شد .
با ورود سیستم عامل ویندوز، شرکتهای نرم افزاری به سرعت بستر نرم افزارهای خود را تغییر و در سیستم عامل ویندوز گسترش دادند.این تحولات باعث شد حسابداران از ضبط دستی وارائه اطلاعات مالی در گزارشات کاغذی آزاد شوند.
توسعه شبکه های کامپیوتری گام بعدی در تحولات نرم افزارهای کاربردی ازجمله نرم افزار حسابداری بود ،که کاربران از نرم افزارهای تحت شبکه با دسترسی ها و محدودیت های متفاوت بهره برداری می کردند.نرم افزارهای تحت شبکه باعث استفاده بهینه از منابع و یکپارچگی واحد های مختلف در شرکت ها شد .
اما تحول اصلی و جدی زمانی به وجود آمد که بستر استفاده وب بین کاربران و شرکتها توسعه پیدا کرد. با این شرایط شرکت های نرم افزاری هم سریعا به توسعه نرم افزارهای خود در این بستر پرداختند و با توجه به گسترده بودن مدیریت مالی و حسابداری ،نرم افزارها ی حسابداری در این بستر ارائه شدند.
بستر وب بستر بدون محدودیت است ،بستری که استفاده از آن متمرکز نیست و دسترسی از هر مکان جغرافیایی برای کاربران میسر می کند.
با توجه به مطالب ذکر شده نرم افزار های حسابداری تحت وب بستری با قابلیت دسترسی مدیران در هرزمان برای بهره گیری از امکانا ت و گزارشات آن است.تا جایی که تصمیم سازی و آینده پژوهی را برای مدیران و صاحبان کسب و کار ایجاد میکند .

نرم افزار حسابداری تحت وب
تئوری حسابداری در نرم افرار های مالی استاندارد
علم حسابداری امروزه دارای یک چارچوب نظری است که شامل موارد زیر می‌باشد:
1. گزارشات مالی
2. خصوصیات کیفی اطلاعات مفید
3. مفروضات و اصول حسابداری
4. اجزای گزارش مالی شامل چگونگی نمایش و طبقه‌بندی اطلاعات
5. اصول و روش‌های محاسبه اطلاعات مالی

اهداف گزارشات مالی

گزارش‌های مالی به دو دسته «عمومی» و «با هدف خاص» تقسیم می‌شوند. هدف از گزارش‌های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سود آوری و یا زیان بار بودن آن است. مخاطب گزارشهای عمومی اغلب ، سهامداران، سرمایه‌گذاران اعتباردهندگان، سازمان‌های آماری اعم از دولتی و غیردولتی، ارگانهایی که با واحد اقتصادی مورد گزارش از نظر فعالیت تجاری دارند می‌باشد.
اکنون این اطلاعات در قالب چهار صورت مالی اساسی (صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)، یادداشتهای توضیحی همراه، گزارش حسابرس مبنی بر استاندارد بودن و صحت اطلاعات این گزارشها و همچنین گزارش عملکرد مدیریت به همراه گزارش بازرس قانونی است.
گزارشهای عمومی باید بتوانند اطلاعاتی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهند که آن‌ها را درگرفتن تصمیم درست یاری کند و باعث گمراهی و تعبیر غلط نشود”اطلاعات در زمان مناسب”. چرا که تنها زمانی منابع مالی به صورت بهینه تخصیص می‌یابند که تخصیص دهندگان اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا و به موقع جهت تصمیم‌گیری در اختیار داشته باشند.
گزارش‌های با هدف خاص جهت بررسی موارد خاص و برای مصارف خاص تهیه می‌شوند. عمده این گزارشها عبارتند از گزارشهایی که برای مدیران شرکت تهیه می‌شوند که ممکن است روی فعالیت خاص واحد اقتصادی تمرکز داشته و بسیار تفضیلی باشد ویا گزارشی که در تعقیب پرونده‌های قضایی توسط بازرسان دادگستری تهیه می‌شود یا اظهارنامه مالیاتی که استفاده‌کننده آن سازمان امور مالیاتی است.
نقش گزارشات مالی و استاندارد در نرم افزار حسابداری بسیار کلیدی است .نرم افزار حسابداری باید بتواند گزارشات مورد نیاز و مبتنی بر قوانین مورد تایید سازمانهای مرتبط را آماده و ارائه کند . این گزارشات بهتر است که ویژگی های زیر را داشته باشد:

مربوط بودن
اطلاعات درون گزارش مربوط به موضوع مورد نظر تصمیم گیرنده باشد.

اتکاپذیری
اطلاعاتی قابل اتکاست که صادقانه، بی‌طرفانه، جامع و کامل و محافظه کارانه (با احتیاط) باشد.

قابل مقایسه بودن
اطلاعاتی که قابلیت مقایسه با اطلاعات دوره‌های دیگر مالی موجودیت اقتصادی یا موجودیت‌های اقتصادی همان صنعت را نداشته باشد فاقد ارزش است چرا که امکان مقایسه را از تصمیم گیرندگان می‌گیرد.

قابل فهم بودن
گزارش‌ها مالی باید برای استفاده‌کنندگان هدف قابل فهم باشد. به فراخور مخاطبین و میزان درک آن‌ها از اطلاعات حسابداری بستگی دارد. خروجی سیستم حسابداری می‌بایست به شکلی باشد که درک آن برای عموم آسان باشد.

محدودیت‌های اثرگذار بر گزارش‌ها مالی
یک گزارش ایده‌آل تمامی خصوصیات بالا را شامل می‌باشد در حالی که شرایط محیط در عمل باعث می‌شوند این خصوصیات در تضاد یکدیگر واقع شوند. برخی از این محدودیت ه به شرح زیرند:

به موقع بودن
تهیه گزارش‌ها به زمان نیاز دارد و هرچه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارئه دهیم به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت. این در حالی است که گزارش‌ها مالی تنها در زمان ارزش دارند و برای مثال اگر گزارش عملکرد شرکتی برای سال ۱۳۹۲ در زمستان ۱۳۹۳ ارائه شود این اطلاعات فاقد ارزشند چرا که تصمیم گیرندگان نمی‌توانند برای عملکرد سال ۱۳۹۳ از آن استفاده کنند.

غلبه منافع گزارش به هزینه آن
گزارش برای کمک به تصمیم‌گیری ذینفعان برای اخذ تصمیماتی است که به بالا بردن سود می‌انجامد. تهیه گزارش با صرف هزینه همراه است و هرچه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارائه نماییم این هزینه افزایش می‌یابد. هزینه تهیه گزارش نباید از منفعت بالقوه آن بیشتر شود چرا که در این صورت نقض غرض شده‌است.

اصول حسابداری و استانداردها
ثبت رویدادها در دفاتر بر مبنای اصول پذیرفته شده و استانداردهایی که توسط هیئت‌های تدوین استاندارد تهیه می‌گردد انجام می‌پذیرد. اصول بنیادین حسابداری به قرار زیرند:

 • اصل قیمت تمام شده
  وقایع مالی به قیمت تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند.
 • اصل تحقق
  تا زمانی که یک واقعه مالی محقق نشود ثبتی از بابت آن صورت نمی‌گیرد.
 • اصل تطابق هزینه با درآمد
  هزینه‌های ثبت شده در یک دوره مالی باید با درآمدهای ثبت شده در آن دوره رابطه علت و معلولی داشته باشد.
 • اصل ثبات رویه
  روش‌ها و عناوین استفاده شده برای ثبت وقایع مالی در یک دوره و دوره‌های مختلف باید یکسان باشد.
 • اصل ارزیابی اهمیت
  روش‌های ثبت و طبقه‌بندی رویدادهای مالی باید بر اساس اهمیت ریالی آن رویداد انتخاب شود. مثال بارز رعایت این اصل هزینه نمودن مبلغ خرید یک دستگاه منگنه است در حالی که شرکت ممکن است بیش از ۵ سال از آن بهره ببرد. اگر این اصل را در نظر نمی‌گرفتیم مبلغ آن باید به عنوان دارایی جاری شناسایی می‌شد و در مدت چند سال مستهلک می‌گشت.

bc

بنابر این نرم افزار حسابداری باید منطبق بر قوانین و استانداردهای مورد تایید اولید و بتواند در سریع ترین زمان خود را به روز کرده تا گزارشات و ثبت اطلاعات با موفقیت و کاربردی صورت گیرد .
تا اینجا شما آموختید که نرم افزار حسابداری چه تعاریفی و چه ویژگی هایی دارد حال مهم است که از خودتان سوال بپرسید که از کدام نرم افزار حسابداری در کشور استفاده کنیم.؟ متخصصین امور مالی، نرم افزار حسابداری را به عنوان ارزشمند ترین دارایی شرکت می دانند که هزینه ها را کاهش می دهد و بهره وری را هدایت می کند. با یک سیستم مناسب در دست، شرکت ها می توانند عملیات و وظایف حسابداری و پیش نویس گزارش های مالی را مکانیزه و بهینه کنند.
یکی از بزرگتین شرکت هایی که در حوزه انفورماتیک در کشور فعالیت می کند شرکت شماران سیستم است که محصولات نرم افزاری خود را در بستری مدرن و منطبق بر استانداردهای بین المللی ارائه می کند .
شرکت شماران سیستم در سال 1363 با عنوان موسسه حسابرسی و حسابداری شماران با گردهمایی گروهی از کارشناسان خبره حسابداری و طراحان سیستم‌های مالی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1373 با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک شرکت شماران سیستم تاسیس شد. این شرکت بیش از سه دهه تجربه درخشان را در زمینه طراحی، تولید، استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع و یکپارچه در حوزه‌‏‏‏‏‏‏ها‏‏‏ی مالی، اداری، بازرگانی، تولید و مهندسی پشت سر گذاشته است و امروزه با هزاران مشتری در صنایع مختلف و در اختیار داشتن کامل‏ترین و متنوع‏ترین نرم‏ افزار جامع و یکپارچه از پیشروترین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ایران محسوب می‏شود.
حوزه نرم افزارهای مالی شرکت شماران دارای سه نرم افزار به شرح زیر است :

نرم افزار جامع و پکپارچه شاتو ای آر پی (ShAotu ERP) (تحت وب)
نرم افزار جامع مالی و یکپارچه پیشتاز
نرم افزاریکپارچه برنا

برخی از امکانات نرم افزارهای مالی و حسابداری تحت وب شرکت شماران سیستم :
خزانه‌داری: مدیریت دریافت و پرداخت، تنخواه‌گردان‌ها، کنترل بانک و صندوق و برآورد نقدینگی
حسابداری: کدینگ استاندارد منطبق با نشریه 20،166 سطح تفصیلی انحصاری باقابلیت شناوری در سطوح مختلف، صدور خودکار اسناد حسابداری، ارزی و ریالی،
صورت‌های مالی: صورت سود و زیان، ترازنامه، یادداشت‌های پیوست، نسبت‌های مالی
بهای تمام‌شده محصولات: محاسبه بهای تمام‌شده ماهانه به تفکیک مواد، دستمزد و سربار، سند تحلیلی آن، گزارش تحلیلی عملکرد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته
بودجه: تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای، ثبت بودجه فروش، درآمد و تولید، مصرف مواد اولیه و …بودجه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران، از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌شود
برآورد بهای تمام‌شده: تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد، برآورد بهای تمام شده محصول به تفکیک محصول یا خریدار با احتساب نرخ مواد، دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکا ران
تولید: ثبت گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت، درج میزان مواد و قطعات مصرفی، اپراتور، ایستگاه کاری، مرکز هزینه، محصولات اصلی، محصولات فرعی و ضایعات، شماره سفارش، کد ماشین و شیفت
انبار و کالا: مدیریت موجودی ها با استفاده از مشخصه‌های ثابت و متغیر و سریال کالا، کالای ارسالی برای سازنده، انبارگردانی تک شمارشی و سه شمارشی
با توجه به مطالب گفته شده نرم افزار حسابداری تحت وب ابزار بسیار مناسب برای تحقق اهداف مدیریت و سازمانی است که میتوان با انتخاب صحیح این نرم افزار تصمیم سازی را برای مدیران آسان تر کرد.

 

منبع کتاب حسابداری برای مدیران غیرمالی

جهت مشاهده دمو نرم افزار می توانید از اینجا اقدام فرمایید .

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *