عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
برنامه نویس وب - 1  مسلط به  Angular^2 
برنامه نویس
Android Studio
  2 ترجیحا آشنا به web service
برنامه نویس    1 مسلط به C# و SQL و EF آشنا با برنامه نویسی  Angular js 
برنامه نویس NET   2 مسلط به SQL Server   


                                       

 فرم درخواست استخدام

 
عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
 کارشناس
کنترل کیفی
خانم 2 کارشناس حسابداری
مسلط به مفاهیم حسابداری
آشنا به اصول تست و آزمون نرم افزار


فرم درخواست استخدام

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
 کارشناس فروش خانم 2 روابط عمومی بالا
با روحیه کار تیمی
متعهد
ترجیحا آشنا به فروش نرم افزار