...

اتوماسیون صنعتی

راهکار اتوماسیون صنعتی

شرکت‌های تولیدی و بازرگانی برای افزایش دقت و تسریع در شناسایی کالاها در فرایندهای خرید، تولید، فروش و خدمات پس از فروش ضرورتاً از تکنولوژی خواندن و تولید بارکد و سریال محصولات با استفاده از تجهیزات جانبی مانند Hand Held و RFID به‌صورت ثابت، متحرک و آفلاین بهره می‌برند. دریافت و ارسال سیگنال از این تجهیزات و همین‌طور ماشین‌آلات تولیدی، PLCها و یکپارچه‌سازی آن با اطلاعات تولید و انبار از ویژگی‌های راهکار اتوماسیون صنعتی شماران¬سیستم است. این راهکار برای هر شرکت به‌صورت اختصاصی پیاده‌سازی و اجرا می‌شود و اطمینان کاملی از صحت کالا در مراحل مختلف به وجود می آورد.

امکانات

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.