اعضای هیئت مدیره

MrElishae
آقای مهندس فرهاد الیشایی

بنیان گذار و مدیر عامل شرکت شماران

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)

عضو هیات های شورای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی

رئیس کمیسیون صادارت نرم افزار سازمان نصر کشور تا سال 1394

3U1A560 scaled 1
خانم دکتر فرحناز مرادی

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شماران سیستم

عضویت در شورای قوانین و مقررات سمن ها 

عضو هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین 

فعال در انجمن حامی

فعال در بنیاد کودک

فعال در انجمن یاران خورشید

DSC 8844 scaled 1
آقای مهندس پویا الیشایی

مدیر عامل شرکت شماران سیستم