اعضای هیئت مدیره | شماران سیستم

اعضای هیئت مدیره

MrElishae
آقای مهندس فرهاد الیشایی

بنیان گذار و مدیر عامل شرکت آتیه شماران سیستم

بنیان گذار و مدیر عامل شرکت راهبران شماران سیستم 

بنیان گذار و مدیرعامل شرکت شماران تک 

بنیان گذار و عضو هیئت مدیره شرکت شماران

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)

عضو هیات های شورای حل اختلاف سازمان امور مالیاتی

رئیس کمیسیون صادارت نرم افزار سازمان نصر کشور تا سال 1394

خانم دکتر فرحناز مرادی

بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شماران سیستم

بنیان گذار و رییس هیئت مدیره شرکت راهبران شماران سیستم 

بنیان گذار و رییس هیئت مدیره شرکت شماران تک 

بنیان گذار و رییس هیئت مدیره شرکت آتیه شماران

عضویت در شورای قوانین و مقررات سمن ها 

عضو هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین 

فعال در انجمن حامی

فعال در بنیاد کودک

فعال در انجمن یاران خورشید

آقای مهندس پویا الیشایی

مدیر عامل شرکت شماران سیستم

عضو هیئت مدیره شرکت شماران تک ؛ آتیه شماران و راهبران شماران سیستم

آقای مهندس محسن خرم صابر

قائم مقام مدیر عامل شرکت راهبران شماران سیستم