زنجیره تامین

+انبار تعدادی

مدیریت فرایندهای انبار و شناسایی لحظه‌ای از وضعیت موجودی مواد، نیمه ساخته و محصول از نیازهای مهم مدیران است که در نرم‌افزار انبار بدلیل یکپارچگی با نرم‌افزار تولید و برنامه‌ریزی تولید قابلیت گزارش‌گیری دارد.
کالا به‌وسیله بارکد ،سریال و RFID شناسایی و ردیابی می‌شوند و علاوه بر آن مشخصه‌های متغیر کالا تمام خصوصیات یک کالا را در مراحل مختلف ثبت می‌کند و قابلیت ردیابی ، شناسایی و بازیابی اطلاعات در مراحل مختلف وجود دارد.

+ امکانات

+کالای تولید سازندگان

ارسال کالا برای تکمیل مراحل تولید به پیمانکار، کنترل موجودی ، رسید کالای تغییریافته و صدور سند هزینه کارمزد پیمانکار با تأثیرگذاری در بهای تمام‌شده کالا از مزایای ویژه این نرم‌افزار است.

نگهداری موجودی کالاهای نزد پیمانکار به‌صورت ریالی و تعدادی،افزودن کارمزد پیمانکاران و تأثیر آن بر بهای تمام‌شده کالاهای تولیدشده قابل‌اندازه‌گیری و شناسایی است . 

+ امکانات

+برنامه ریزی خرید و تدارکات خرید

ارتباط یکپارچه برنامه‌ریزی خرید و تدارکات با انبار ،تولید و برنامه‌ریزی تولید سازمان‌دهی فرایندهای خرید را تسهیل و تسریع کرده و ضمن جمع‌آوری اطلاعات مربوط به درخواست‌های خرید، تأمین‌کنندگان و مناقصات از تمامی سازمان، امکان گزارش‌گیری در جهت مدیریت بهینه را ایجاد می‌کند.

 

+ امکانات

+قراردادهای خرید

کنترل دقیق قراردادهای خرید و زمان تحویل سفارشات با موجودی انبار ارتباط یکپارچه دارد و برنامه‌ریزی دقیق‌تری را فراهم می‌سازد و تسویه‌حساب تأمین‌کنندگان با تعهدات سازمان در قبال آنها قابل کنترل است. 

قرارداد خرید از طریق کنترل کیفی اقلام وارده از ورود کالاهای بی‌کیفیت و نامنطبق جلوگیری می‌کند و مقایسه اقلام سفارش داده‌شده به تأمین‌کنندگان و زمان‌های تحویل آنها سبب افزایش کنترل سازمان خواهد شد.

 

+ امکانات

+سفارشات و خرید خارجی

فرایند ثبت سفارش ،پروفرما و اخذ مجوزها در نرم‌افزار ثبت و کنترل می‌شود و هم‌زمان با فرایندهای عملیاتی بدلیل ارتباط یکپارچه با خزانه‌داری در زمان صدور برگه پرداخت هزینه‌ها به پروفرما ،محموله و کالا افزوده و با تسهیم مکانیزه هزینه‌ها به پروفرما ،محموله و کالا بهای تمام شده سفارشات محاسبه می‌شود. 

+ امکانات

+توزین و باسکول

کالای وارده به انبار و یا خروج از انبار توسط سیستم توزین و باسکول قابل کنترل است و با توجه به یکپارچگی نرم افزار ، امکان ردیابی و کنترل مغایرت های ایجاد شده و همچنین مکانیزه سازی فرایند تخلیه بار ، بارگیری و خروج کالا وجود دارد .  

+ امکانات