منابع انسانی

کارگزینی

جداول پایه محاسباتی حقوق، ثبت مشخصات کارکنان، محاسبه و صدور احکام کارگزینی و …
نرم‌افزار کارگزینی شماران به‌صورت پارامتریک تهیه‌شده و با انواع محاسبات کار و تأمین اجتماعی و بکار گیری محاسبات خاص، فرآیند کارگزینی را شامل مشخصات پرسنلی، احکام، قراردادها و سایر فرآیندهای کارگزینی را در برمی‌گیرد.

امکانات

مدیریت ساختار سازمانی

تعریف چارت سازمانی و نمایش گرافیکی آن، تعریف کمیسیون عوامل در توزیع و پخش بر اساس چارت سازمانی
ثبت و نمایش چارت سازمانی و ارتباط آن با پرسنل سازمان این امکان را در اختیار کاربر قرار می‌دهد که در قسمت‌های مختلف علی‌الخصوص محاسبه کمسیون عوامل فروش در نرم‌افزار توزیع و پخش بتوان از چارت سازمانی برای اختصاص کمسیون به پست‌های بالاتر نیز استفاده نمود.

امکانات

آموزش

معرفی مهارت‌های موردنیاز پست، مدیران و کارکنان، برنامه‌ریزی دوره آموزشی، اثربخشی و ارزشیابی آموزش و …
نرم‌افزار آموزش شماران مدارک و سوابق آموزش را به‌صورت مدون نگهداری نموده و با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان ارتقاء سطح آموزشی کارکنان و وضعیت آموزشی هر یک از پرسنل را مورد ارزیابی قرار دهد که بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی آموزشگاه‌ها و اساتید نیز لحاظ شده است. برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی به‌صورت فردی یا گروهی برای هر سال از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار است.

امکانات

 بهره وری نیروی انسانی

راندمان عملکرد پرسنل تولیدی و انحراف از استاندارد تولید یک قطعه توسط افراد مختلف و …
نرم‌افزار بهره‌وری نیروی انسانی برای کنترل، نمایش عملکرد نیروی انسانی شاغل در مراکز تولیدی طراحی‌شده و بر مبنای تکمیل گزارش‌های روزانه تولید قادر است عملکرد کارکنان مربوطه را در خصوص هر مرحله از تولید گزارش کند. این گزارش‌های به مقایسه عملکرد هر یک از کارکنان با استانداردهای تولید یک قطعه، یا مقایسه با گروهی از کارکنان که همان تولید را انجام داده‌اند و یا با عملکرد همان فرد در روزهای مختلف می‌پردازد. مقایسه ضایعات هر یک از کارکنان با مقدار ضایعات استاندارد نیز از امکانات دیگر این نرم‌افزار است.

امکانات